driverbg.net | bgdrivers.net
ON THE ROAD ... !
СТРАНИЦАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ШОФЬОРИ
| Начало | Регистрация | Вход

Настоящият документ съдържа условията, при които се предоставя достъп на потребителите до специализирания уебсайт drivers.speditor.net.
Моля ако сте съгласни с тях, сложете отметка на "Съгласен съм" за да преминете към "Заявка за регистрация" !

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Спедитор НЕТ” ООД с потребителите на специализирания уебсайт drivers.speditor.net / driverbg.net / bgdrivers.net / driverbg.com / bgdrivers.com наричан за по-кратко нататък drivers.speditor.net, възникващи във връзка с използването на информационните ресурси и услуги от този уебсайт.

2. Всяко разглеждане и/или използване на информацията и/или услугите предоставени от този уебсайт, води до автоматично възприемане и безусловно съгласие с тези Общи условия.

3. Потребител на услугите на уебсайта по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, което използва и/или разглежда системата или е осъществило друг регламентиран достъп до ресурсите на уебсайта.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за „Спедитор НЕТ” ООД и за потребителите на уебсайтa. Неразделна част от тези общи условия са "Правилата за личните данни", които можете да намерите тук.

5. „Спедитор НЕТ” ООД осигурява безплатен достъп за всички потребители до уебсайта drivers.speditor.net, предоставящ разнообразна информация относно:

  • Публикуване на обяви от шофьори търсещи работа в сферата на транспорта;

  • Публикуване на обяви от фирми предлагащи работа за шофьори;

  • Форум на тема „Препоръки” - препоръки за работодатели, шофьори, товародатели, сервизи, бензиностанции, митнически агенти и други

  • Форум на тема „Оплаквания” - оплаквания от некоректни работодатели, товародатели, шофьори, сервизи, бензиностанции и други, предлагащи и търсещи спедиторски и транспортни услуги.

  • Oнлайн съставяне на професионална автобиография.

6. „Спедитор НЕТ ” ООД предлага на потребителите на уебсайта и следните услуги, които са предмет на допълнително писмено споразумение:

6.1. Реклама

6.2. Изработване и поддържане на уебстраници

6.3. Други услуги

7. Достъпът на всеки от потребителите на услугите на уебсайта може да бъде прекратен в следните случаи:

7.1. В случай на неизпълнение разпоредбите на настоящите общи условия, които са задължителни за потребителите.

7.2. При недобросъвестно поведение от страна на потребителя, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет, както и всяко нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн среда и /или извършването на други незаконосъобразни действия.

7.3. При злоумишлени и преднамерени действия на потребителя, изразяващи се в действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; получаване и/или използване на незаконен достъп до ресурси със защитени авторски права и пароли; изпращане на нежелана поща и/или препълване на пощенски кутии (mail box) в Интернет; използуване на софтуерните и информационни ресурси на уебсайта drivers.speditor.net както и на други системи с цел получаването на каквато и да е имотна и/или друга облага и/или придобиване/използване на каквато и да е информация; действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи и/или бази данни или други информационни масиви; извършване, изпращане и/или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да вреди; както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждите закони води до незабавно прекратяване на услугата от страна на „Спедитор НЕТ ” ООД.

7.4. Мнения и изказвания на потребители, с които не може да се осъществи контакт или липсват достоверни данни за обратна връзка, ще бъдат изтривани. Всеки следващ опит за изказване на анонимни мнения ще се счита за действие, считано за злоупотреба с право по смисъла на т.7.2 и т.7.3. от настоящите общи условия и поради това достъпът до системата ще бъде отказван.

8. „Спедитор НЕТ” ООД има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до услугите на уебсайта и/или да откаже достъп на всеки потребител на уебсайта drivers.speditor.net, при констатиране на злоупотреба от страна на потребителя, изразяваща се в действията, посочени в т.7.2 и т.7.3. както и при констатиране на други умишлени и/или злонамерени действия.

9. „Спедитор НЕТ ” ООД си запазва правото да извършва всякакви промени в уебсайта drivers.speditor.net без предварително уведомление на потребителите по отношение на съдържанието, интерфейса и по отношение на вида и броя на предоставяните услуги.

10. „Спедитор НЕТ” ООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на потребителите до уебсайта drivers.speditor.net в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.

11. „Спедитор НЕТ” ООД не носи каквато и да е отговорност за качеството на която и да е от безплатните услуги, предоставяни от drivers.speditor.net.

12. „Спедитор НЕТ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите на уебсайта по причини дължащи се на Интернет-доставчика на потребителя.

13. „Спедитор НЕТ” ООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика дължащи се на причини за които носи отговорност интернет-доставчика на Спедитор.НЕТ.

14. „Спедитор НЕТ” ООД не носи отговорност за верността на подадените от потребителите данни и всякаква друга информация от тях, за достоверността и съдържанието на обявите, за съдържанието на форумите и изказванията в тях.

15. „Спедитор НЕТ” ООД не носи отговорност за щети:

15.1. Произтичащи от сделки сключени между потребители на системата;

15.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

15.3. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон.

15.4. „Спедитор НЕТ” ООД по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

15.5. „Спедитор НЕТ” ООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

15.6. „Спедитор НЕТ” ООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници към които препраща от портала посредством хипервръзки.

15.7. Администраторите на системата не разполагат с ресурси да проверяват всички изказани мнения, но всеки подаден сигнал за некоректно използване на предоставените в уебсайта drivers.speditor.net услуги, ще бъде разглеждан и проучван, и в резултат от верността и основателността му ще се вземат надлежните мерки.

16. С участието си във форумите на портала drivers.speditor.net, потребителите изразяват единствено и само личното си мнение и носят отговорност ако изразеното от тях мнение представлява клевета или разпространяване на невярна информация.

17. „Спедитор НЕТ” ООД се задължава да уведомява предварително потребителите на уебсайта при въвеждането на платени услуги.

18. „Спедитор НЕТ” ООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.

19. Потребителите на уебсайта drivers.speditor.net са длъжни да спазват настоящите общи условия във връзка с използването на предоставените услуги и информационни ресурси.

20. Потребителите са длъжни да не извършват действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на уебсайта drivers.speditor.net, другите потребители на същия, както и да не извършват действия по използването на предоставената в уебсайта информация за свои, самостоятелни комерсиални цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на системата.

21. Абонатът има право да използва предоставените услуги и информационни ресурси на уебсайта drivers.speditor.net в съответствие с тези условия.

22. Софтуерът, съдържанието на уебсайта drivers.speditor.net, както и графичното му оформление са изключителна собственост на „Спедитор НЕТ” ООД и се намират под закрилата на действащото законодателство за авторските и сродните му права.

23. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на уебсайта drivers.speditor.net с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на “Спедитор НЕТ” ООД е забранено и се счита за незаконно.

24. Потребителите на уебсайта drivers.speditor.net са отговорни за предоставените от тях всички и всякакви материали, данни, информация, мнения и с предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали, мнения, включително но не само и друга информация предоставена от тях на уебсайта.

25. При възникване на спорове между „Спедитор НЕТ” ООД и негов потребител, във връзка с предоставените услуги, те следва да се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора, компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.

26. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.

27. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в уебсайта drivers.speditor.net.


| Начало | Регистрация | Общи условия | Правила за личните данни | За контакти и оплаквания | ©  Speditor.NET 2005-2024